Privacy Statement Groenhuijsen Consulting Company b.v.

Groenhuijsen Consulting Company b.v., gevestigd aan Gijsbrecht van Amstelstraat 323 1215 CN Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Groenhuijsen Consulting Company b.v. handelt onder de namen:
. Hans Groenhuijsen Advies
. Hans Groenhuijsen Advies in Automotive en Mobiliteit
. 4 Fields advies en interim-management.

Contactgegevens:
Gijsbrecht van Amstelstraat 323
1215 CN Hilversum
+31 (0)6 52589585
Mail:  hans@hansgroenhuijsen.nl
website: https://www.hansgroenhuijsen.nl
Kamer van Koophandel 32083007

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Groenhuijsen Consulting Company b.v. (hierna: GCC) verwerkt van gebruikers van diensten van GCC en bezoekers aan haar website op www.hansgroenhuijsen.nl.

Indien u persoonsgegevens aan GCC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy- en cookiebeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

GCC ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze plaats laat GCC u weten welke gegevens zij verzamelt als u de website van GCC gebruikt, waarom GCC deze gegevens verzamelt en hoe GCC omgaat met uw persoonsgegevens. Tevens wil GCC u informeren over wat zij met persoonsgegevens doet en waar u toestemming voor kunt verlenen.

Verantwoordelijke binnen GCC is Hans Groenhuijsen, bereikbaar op hans@hansgroenhuijsen.nl.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de diensten van GCC. GCC is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van sites en bronnen van derden die op haar site worden vermeld.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid die van toepassing zijn op deze website en diensten van GCC. Ook wanneer u offline gegevens deelt met GCC, gaat u akkoord met dit privacy- en cookiebeleid.

GCC respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u niet met dit privacy- en cookiebeleid akkoord wenst te gaan, verzoekt GCC u het gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze website te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het u ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval u deze geaccepteerd hebt.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Groenhuijsen Consulting Company b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– naam werkgever/bedrijf
– functie/titel
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans@hansgroenhuijsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groenhuijsen Consulting Company b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– het verwerken van uw persoonsgegevens (mailadres) zodra u zich via het aanvraagformulier op de website heeft geabonneerd op (gratis) toezending van artikelen e.d. Verwerking vindt plaats via het externe programma Mailchimp, zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/
– het verwerken van persoonsgegevens via het aanvraag/contactformulier op de website waarmee u verzoekt om contact op te nemen, en/of waarmee u mij boekt als spreker of dagvoorzitter zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/spreker-presentator-dagvoorzitter/ en https://www.hansgroenhuijsen.nl/contact/

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Groenhuijsen Consulting Company b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groenhuijsen Consulting Company b.v.) tussen zit.

Groenhuijsen Consulting Company b.v. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft 365/Office 365 : alle standaard applicaties voor kantoorgebruik
– Windows Defender : beveiliging
– Mailchimp: mailprogramma voor verzending nieuwsbrief e.d. Inschrijving hiervoor vindt plaats via de website.
– Google Adwords om meer traffic te genereren naar de website.

6. Social media.

Op deze site van GCC staat een verwijzing naar de facebookpagina van GCC, het Google-account van GCC, het twitteraccount van GCC en het LinkedIn-account van J.W.A. Groenhuijsen. Dit doet GCC om specifieke content van haar website te delen via social media en vice versa om de bezoekers aan deze website optimaal te kunnen informeren met actuele informatie. GCC gebruikt geen e-mailadressen voor het retargeting voor advertenties noch voor enig ander marketingdoeleinde.
Lees de privacyverklaringen van Facebook, Google, Twitter en LinkedIn om te weten hoe zij met privacy omgaan.
GCC gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid tenzij GCC van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat uw per e-mail of anderszins een vraag stelt aan GCC.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groenhuijsen Consulting Company b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de onder 1) genoemde persoonsgegevens, en de onder 3) genoemde doelen voor verwerving en verwerking van persoonsgegevens, werkt Groenhuijsen Consulting Company voortdurend aan updating van persoonsgegevens. Updating kan bestaan uit het bijwerken/actualiseren van gegevens, het verwijderen van gegevens, en/of toevoeging van nieuwe gegevens. Voor zover nodig zal deze statement daarop worden aangepast.
Bewaartermijn wordt voor alle gegevens om deze reden gesteld op 7 jaar.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Groenhuijsen Consulting Company b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groenhuijsen Consulting Company b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groenhuijsen Consulting Company b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Alle formulieren, contactformulieren en aanvraagformulieren maken gebruik van de recaptcha van Google. Google maakt gebruik van cookies en hebben daarvoor hun eigen Privacy Policy en Terms of Service

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies deze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u niet wilt dat u herkend wordt/getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.
Via de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen en ook op de website treft u meer https://www.consuwijzer.nl/ informatie over cookies.
De site van de consumentenbond geeft uitleg: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groenhuijsen Consulting Company b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hans@hansgroenhuijsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Groenhuijsen Consulting Company b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groenhuijsen Consulting Company b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hans@hansgroenhuijsen.nl. Groenhuijsen Consulting Company b.v. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Windows Defender.
– beveiliging met code op computer
– kantoor en apparatuur zijn op geen enkele wijze toegankelijk voor derden
– computer en NAS (network attached storage) worden periodiek  gecontroleerd door IT service provider en voor zover nodig van updates voorzien.

 

Privacy Statement van Groenhuijsen Consulting Company b.v., 21 mei 2018.