Alle (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de uitingen van Groenhuijsen Consulting Company b.v. zoals de website en nieuwsbrieven, en de hierin opgenomen teksten, gegevens, afbeeldingen, foto’s, videobeelden, geluiden en andere informatie, berusten bij Groenhuijsen Consulting Company b.v, behalve in die gevallen waarin rechten zijn gevestigd bij derden.   De inhoud van de uitingen is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze uitingen, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Rechthebbende is Groenhuijsen Consulting Company b.v., resp. de directeur hiervan, Hans Groenhuijsen.